Over uw (en onze) Privacy

 Wat is het doel van deze verklaring

In deze privacyverklaring willen wij vanuit VZW Kinderdagverblijf de Slabbertjes op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens, hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Waarop is verklaring van toepassing

Deze verklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die we verwerken naar aanleiding van uw gebruik van onze dienstverlening.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

VZW Kinderdagverblijf de Slabbertjes is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van: 

VZW Kinderdagverblijf de Slabbertjes 

Mechelsevest 4; 3000 Leuven 

Contactgegevens DPO: Heidi Poelmans 016 290585/0474 302 466 info@deslabbertjes.be

Welke principes hanteren we bij verwerking van persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW Kinderdagverblijf de Slabbertjes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

• verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Over welke persoonsgegevens gaat het

VZW Kinderdagverblijf de Slabbertjes verwerkt van u/uw kind de volgende persoonsgegevens: persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wettelijk statuut, niet gericht beeldmateriaal.

Voor gericht beeldmateriaal zullen we om uw toestemming verzoeken om: 

- foto- en beeldmateriaal van u/uw kind te mogen nemen;

- foto- en beeldmateriaal van u/uw kind te mogen bekendmaken.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription